ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΚΟΥΡΑΣ

OBLIGATORY MONASTICAL SHEARING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1937
  6. 326-328
    • The monastical shearing is conducted by free will of the future monk. However there are issues of the monastical shearing that are obligatory i.e. without the approval of the future monk. These cases are methioned in the announcement.
    • Η μοναχική κουρά, γίνεται με ελευθέρα βούληση του μέλλοντος να υποστεί αυτήν. Αλλά υπάρχουν θέματα επί των οποίων η μοναχική κουρά είναι αναγκαστική, δηλαδή γίνεται και χωρίς την θέλησιν του μέλλοντος να υποστεί αυτήν. Τις περιπτώσεις αυτές αναφέρει η ανακοίνωσις.