ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ

SUGAR IN TOBACCO AND A NEW METHOD OF DESIGNATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ανδρεάδης Θαλής Β | Μπινόπουλος Ξενοφών Ε | Τουλ Ερνέστος Ι
  5. 1937
  6. 308-315
    • A new method of designating sugar inside Tobacco is methioned. Like every green plant Tobacco also contains soluble sugars. A reference to the statistics is made that was drawn up from the Tobacco institute for the main types of greek tobbacoes and sugar specifications. This method is specially important for tobbaco because it allows the designation of the actual sugar quantity without errors that result from co-specification of substances non-carbonhydroted.
    • Αναφέρεται μία νέα μέθοδος προσδιορισμού των σακχάρων του καπνού. Διότι όπως όλα τα χλωρά φυτά, έτσι και ο καπνός περιέχει διαλυτά σάκχαρα. Γίνεται αναφορά εις την στατιστικήν, η οποία καταρτίζεται από ετών εις το καπνολογικόν ινστιτούτον για τους σπουδαιότερους τύπους ελληνικών καπνών και τους προσδιορισμούς των σακχάρων τους. Η μέθοδος αυτή, έχει όλως ιδιαιτέρα σημασία για τον καπνό διότι επιτρέπει τον προσδιορισμό των πραγματικών σακχάρων, αποφευγομένων σφαλμάτων, προερχομένων εκ συμπροσδιορισμού ουσιών μη υδατανθρακούχου χαρακτήρος.