Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

THE PURPOSE OF THIS INVESTIGATION WAS TO STUDY THE RELIGIOUS DEVELOPMENT OF GREEK YOUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Γεώργιος Θ
  5. 1937
  6. 300-308
    • This announcement examines he development of the religious life of greek youth. This research was carried out to 2000 students, boys and girls from 12 to 20 years old from secondary schools of Athens and Thessaloniki. They were given a psychological questionaire form which results were extracted and were classified to groups of ages 12-14, 15-17, 18-20 and for both sexes respectivelly. Boards with he relevant results are shown.
    • Η ανακοίνωσις ερευνά την εξέλιξιν του θρησκευτικού βίου του Έλληνος εφήβου. Η έρευνα έγινε μεταξύ 2000 μαθητών και μαθητριών γυμνασίων Αθηνών και Θεσ/νίκης, ηλικίας 12-20 ετών. Τους εδόθη ψυχολογικόν ερωτηματολόγιον, εκ του οποίου εξήχθησαν πορίσματα, και τα οποία κατενεμήθησαν καθ' ομάδας ηλικιών 12-14, 15-17, 18-20 ετών και διά τα δύο φύλλα. Ακολουθούν πίνακες στους οποίους αναφέρονται τα σχετικά συμπεράσματα.