ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩ

PETROGRAPHICAL STUDIES OF THE PENINSULA OF ATHO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1937
  6. 296-300
    • The author after a general geological inspection of the central area of the peninsula dalled "Zone of Monon" as he calls it, devides it to crystallined schist, volcanic and calcareous. He mainly examines the crystallined schist. For the volcanic area he only refers the types of rocks/stones that were found.
    • Ο συγγραφέας κατόπιν μιας γεωλογικής γενικής επισκοπήσεως του κεντρικού τμήματος της χερσονήσου "Ζώνης των Μονών" όπως την αποκαλεί διαιρεί αυτήν εις κρυσταλλοσχιστώδη, εις ηφαιστειογενή και εις ασβεστολιθικήν. Εξετάζει κυρίως την κρυσταλλοσχιστώδη δια την ηφαιστειογενή περιοχή, αναφέρει μόνον του τύπους των λίθων οι οποίοι ευρέθησαν.