ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF SULFICIENT NOURISHMENT OF THE WORKING CLASS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriadou Elli | Σωτηριάδου Έλλη | Sotiriadou Elli
  5. 1937
  6. 281-285
    • People expel by urine 30-40 mil per kg of nitrogen of nourishments constituted by hydrocarbon and lacking nitrogenous substances. Minimum explusion of nitrogen by the lowest limit of balance N under normal conditions, comes up to 0,055 g N i.e. 0,35 g of albumen per day according to the person's weight. This announcement examines the issue and projects the expelled N in 12 healthy married women of the working class with 1 to 3 children. 2 tables that bear he results are shown according to the days that they were provided with 120 g of meat according to heir age, weight and height.
    • Επί τροφής αποτελούμενης από υδατάνθρακες και στερούμενης τελείως αζωτούχων ουσιών, ο άνθρωπος αποβάλλει δια των ούρων 30-40 χιλ. αζώτου κατά kg βάρους. Η ελαχίστη αποβολή αζώτου επί του κατωτάτου ορίου ισοζυγίου Ν ανέρχεται υπό φυσιολογικάς συνθήκας κατά μέσον όρον εις 0,055 g Ν δηλαδή 0,35 g λευκώματος ημερησίως κατά kg βάρους του ατόμου. Η ανακοίνωσις εξετάζει το ζήτημα, και προβαίνει εις τον προσδιορισμόν του απεκκρινομένου Ν επί 12 υγιών και εγγάμων γυναικών, μητέρων 1-3 τέκνων, των εργατικών τάξεων. Παρατίθενται δύο πίνακες, οι οποίοι φέρουν τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ημέρες όπου τους εχορηγούντο ανά 120g κρέατος, σύμφωνα με την ηλικία, το βάρος, και το ύψος.