ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

CONTRIBUTION TO THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF AN ELECTRO-MAGNETIC FIELD OF ULTRASHORT WAVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1937
  6. 271-281
    • A description of an experimental arrangemend constituted of triode osullations, through which an analysis of ultersoft electro-magnetic waves is pursued.
    • Περιγράφεται πειραματική διάταξη αποτελούμενη από τριοδικούς ταλαντωτές δια της οποίας επιδιώκεται η ανάλυση υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.