Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

THE STRATIGRAPHY OF THE LIMESTONES IN PARNASSO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1937
  6. 183-192
    • A detailed stratigraphic study on the limestones in Parnasso which is extended in the known geological area of Parnassos - Giona. The results are compared with those of the known geological line Olonos-Pindou which have been studied many times and is used as a reference area.
    • Λεπτομερής στρωματογραφική μελέτη των ασβεστολίθων της περιοχής Παρνασσού , η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη τη νωστή γεωλογική περιοχή Παρνασσός-Γκιώνα. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με εκείνα της γνωστής γεωλογικής γραμμής Ολονού-Πίνδου η οποία έχει κάνει επανάληψη μελετηθεί και χρησιμοποιείται ως περιοχή αναφοράς.