ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ

GEOLOGICAL STUDIES IN OETA OF CENTRAL GREECE OR IN THE MOUNTS KATAVOTHRA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1937
  6. 172-182
    • A detailed geological description of the mountain chain Oeta or Katavothra in relation with the know geological zones of Adriatikis-Ioanian open sea, Olonou-Pindou and Parnassou-Gionas.
    • Λεπτομερής γεωλογική περιγραφή της οροσειράς Οίτη ή Καταβόθρα, σε σχέση με τις γνωστές γεωλογικές ζώνες Αδριατικής-Ιονίου πελάγους, Ολονού-Πίνδου και Παρνασσού-Γκιώνας.