ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

CONCERNING THE FIRST INTERVENTIONS OF THE RUSSIANS ON EASTERN ISSUES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος
  5. 1937
  6. 156-167
    • The contribution of Russia on the history of the east after the fall istanbul is presented and the first time that the intervention occured. The intervention for the oppresed people of the east and mostly for greek orthodox, was redeeming. A detailed description of the greek immagrants to Russia from 1453 until the IZ century.
    • Παρουσιάζεται η συμβολή της Ρωσίας στην ιστορία της Ανατολής κατά τους μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως χρόνους, και η πρώτη φορά που ξεκίνησε η επέμβαση αυτή. Η επέμβασή της υπέρ των καταδυναστευομένων λαών της Ανατολής και κυρίως υπέρ των ορθοδόξων Ελλήνων, ήταν σωτηρία. Λεπτομερής περιγραφή της μετανάστευσης ελλήνων λογίων στη Ρωσσία από το 1453 έως τον ΙΖ αιώνα.