ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

STUDY ON THE ASTROMETEOROLOGICAL PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1937
  6. 145-155
    • A rare study on the empolia of the Parthenon (wooden abutments inside colums of the Parthenon) from which great conclusions about the periodicity of ranfalls in Attika during the 7th-5th century B.C. arise. Various known meteorological periods are distinguished.
    • Σπάνια μελέτη των εμπολίων του Παρθενώνα (ξύλινων στηριγμάτων μέσα στις κολώνες του Παρθενώνα) από τα οποία προκύπτουν σπουδαία συμπεράσματα για τις περιοδικότητες της βροχόπτωσης στην Αττική κατά την διάρκεια του 7ου-5ου αιώνα π.χ. διακρίνονται διάφορες γνωστές μετεωρολογικές περιοδικότητες.