ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

PRELIMINARY GEOLOGICAL STUDY IN WESTERN THRAKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Mitsopoulos Maximos | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968) | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1937
  6. 89-93
    • After studies relative to the appearance of oil in Macedonia and Thraki, the first results from studies of the geologic construction of western Thrakis are presented.
    • Κατόπιν ερευνών σχετικών με την εμφάνιση πετρελαίου στη Μακεδονία και τη Θράκη, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών τους επί της γεωλογικής κατασκευής της Δ. Θράκης.