ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

NEW GEOLOGIC AND PETROGRAPHIC STUDIES ON THE GRANITE OF PLAKA IN THE LAURIUM AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π | Μαρίνος Γεώργιος
  5. 1937
  6. 81-89
    • Studies are being made, geological and petrologic, on the granite in Plaka in Laurium which is found only in eastern Laurium. The main conclusion of this study is that contrary to what we believed until today, the granodiorite of Plaka has greater development in depth and smaller in the upper part.
    • Γίνονται έρευνες γεωλογικές κ΄πετρολογικές επί του γρανίτου της Πλάκας της Λαυρεωτικής, ο οποίος παρουσιάζεται μόνο στην ανατολική Λαυρεωτική.Κύριο συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι αντίθετα από ότι πιστεύαμε μέχρι τώρα, ο γρανοδιορίτης της Πλάκας έχει πολύ περιορισμένη ανάπτυξη σε βάθος και μάλιστα μικρότερη από ότι στο άνω μέρος.