Η ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1936. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

THE TOTAL ECLIPSE OF THE SUN ON THE 19TH JUNE 1936 OBSERVATIONS THE EARTHLY MAGNETISM, TIDES AND CURRENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρυσάνθης Α.
  5. 1937
  6. 56-59
    • The position of the observation posts is announced and the conclusions that arose relative to the consequences of the sun's total eclypse phenomenon on the 19/6/36 on earthly magnetism, of tides and currents, specifically, while effects in the magnetic field of the earth were observed, no effect was noticed on the speed of the tide in the narrow passage of Euripos as well as in the Isthmus of Corinthu.
    • Ανακοινώνεται η θέση των παρατηρητηρίων, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν αναφορικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου της ολικής εκλείψεως του ηλίου της 19/6/36 επί του γήινου μαγνητισμού, της παλίρροιας και ρευμάτων. Συγκεκριμένα δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες επιδράσεις στο μαγνητικό πεδίο της γής, ουδεμία επίδραση παρατηρήθηκε στην ταχύτητα της παλίρροιας τόσο στον πορθμό του Ευρίπου όσο και στον Ισθμό της Κορίνθου.