ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΠΤΩΣΕΩΣ

A PREPARATION METHOD OF CALLOIDAL OXIDESAND HYDROXIDES OF HEAVY METALS THROUGH MECHANIC PEPTISATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Andrikides A. | Andrikides A. | Ανδρικίδης Α.
  5. 1937
  6. 30-34
    • The announcement concerns the preparation of calloidal oxides and hydroxides of heavy metals. Observations are made and properties of specific groups of colloid and hydroxides are mentioned.
    • Η ανακοίνωση αφορά την παρασκευή κολλοειδών υδροξειδίων και οξειδίων των βαρέων μετάλλων. Γίνονται παρατηρήσεις και αναφέρονται ιδιότητες συγκεκριμένων ομάδων κολλοειδών και υδροξειδίων.