ΟΙ ΗΦΑΙΣΤΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΑΣ Ι. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ

THE VOLCANIC ROCKS OF EASTERN KROMMYONIE I. MICROSCOPIC AND PETROCHEMICAL STUDY OF VOLCANIC ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπασταματίου Ι Ν
  5. 1937
  6. 22-30
    • During the map plotling of eastern krommyone, new volcanic rocks were found and the petrologic phases, of the tertiary and quaternary deposits of the area were studied in detail. The lithological features of the groups in which the volcanic rocks are divided in, are presented.
    • Κατά την χαρτογράφηση της Ανατολικής Κρομμυωνίας, βρέθηκαν νέοι ηφαιστίτες και μελετήθηκαν λεπτομερέστερα οι πετρολογικές φάσεις των τροτογενών και τεταρτογενών αποθέσεων της περιοχής. Παρουσιάζονται τα λιθολογικά γνωρίσματα των ομάδων στις οποίες χωρίζονται οι ηφαιστίτες.