ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1937

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS 1937 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1937
  6. 3-8
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1937.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1937.