Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΤ

THE CRITICS OF THE PRAKTICAL SPEECH MADE BY KANT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1988
  6. 527-545
    • In the occasion of the 200th anniversary of the first edition of the main work of moral philosophy of Immanuel Kant "Kritik der praktischen vernunft" (critique of practical speech) we attempt a short presentation of his work. Kant was a great philosopher and one of the founders of philosophiring, through his work he indicates the existance of "clear practical mind" and he is doing a critical presentation of the "total practical power "in order to prove its existance. He considers "freedom" as a corner stone of clear, practical mind and tries to succeed an ideal type of morality that should characterist people.
    • Με την ευκαιρία της 200 στής επετείου της πρώτης εκδόσεως του κύριου έργου της ηθικής φιλοσοφίας του Immannuel Kant " Kritik der praktischen verynyst" (Κριτική του Πρακτικού Λόγου). Επιχειρείται σύντομη παρουσίαση του έργου αυτού. Ο Kant, κορυφαίος φιλόσοφος και ένας απ' τους θεμελιωτές του φιλοσοφείν, μέσα απ' αυτό το έργο του καταδεικνύει ότι υπάρχει "καθαρός πρακτικός νούς" και κάνει κριτική παρουσίαση της "¨ολης πρακτικής δυνάμεώς του", ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξή του από την πράξη. Θεωρεί την "ελευθερία" ως ακρογωνιαίο λίθο του καθαρού, πρακτικού νου και επιδιώκει να προβάλλει ένα ιδεώδη τύπο ηθικότητας, που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος.