Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ . ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

THE APOCALYPSE THE UNIQUE PROPHETICAL BOOK OF THE NEW TESTAMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1988
  6. 422-449
    • Description of the prophetical book of the Apocalypse, which is the unique acquistion of Greek Orthodox Church. The book is priceless, as far as, concerns the religious and theological-historical aspect. Finally, an appendix of Sofronios Ode is offered and its interpretation is attempted.
    • Περιγράφεται το προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως το οποίο αποτελεί το μοναδικό απόκτημα της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η αξία του βιβλίου είναι μεγάλη τόσο από θρησκευτικής όσο και από θεολογικό-ιστορικής και λογοτεχνικής πλευράς. Στο τέλος παρατίθεται παράρτημα με την Ωδή του Σωφρονίου και επιχειρείται η ερμηνεία της.