ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY MR. ANASTASIOS N. ZOYMPOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1988
  6. 381-384
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member of the Academy mr. Anastasios Zoumpos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Αναστασίου Ζούμπου.