ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΑΤΣΟ

LETTER TO KONSTANTINOS TSATSOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1988
  6. 364-368
    • Letter of he writter to Mr. Tsatsos which includes comments of the works of Tsatsos : "Life in distance - Thoughts" and "The meaning of positive law".
    • Επιστολή του συγγραφέος πρός τον Κ. Τσάτσο στην οποία περιέχονται σχόλια για τα έργα του Τσάτσου "Η ζωή σε απόσταση- στοχασμοί" και "Η έννοια του θετικού δικαίου" .