Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

KONSTANTINOS TSATSOS PHILOSOPHER OF POLITICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996)
  5. 1988
  6. 355-363
    • Outline of the personality of Konstantinos Tsatsos as a philosopher of politics. According to his oppinion politics is a philosophy but also a technique. He quested "the supreme aim of history", pointed the respect and protection of human value and considered as a first law of actions "to be free".
    • Σκιαγραφείται η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Τσαάτσου, ως φιλοσόφου της πολιτικής. Σύμφωνα με αυτόν, η πολιτική είναι αφ΄ενός φιλοσοφία και αφ΄ετέρου τεχνική. Αναζητούσε τον "ύπατο σκοπό της ιστορίας", τόνιζε τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και θεωρούσε πρωταρχικό νόμο της πράξης το "να είσαι ελεύθερος".