Ο ΜΥΘΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΖΩΗ

THE MYTH IN THE INTERNATIONAL LIFE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dupuy Rene Jean | Dupuy Rene Jean
  5. 1988
  6. 343-352
    • Analysis of the role and the importance of the myths in the ancient Greek literature.
    • Ανάλυση του ρόλου και της σημασίας των μύθων στην αρχαία ελληνική γραμματολογία.