Τελετουργία Ιερά ήτοι διατύπωσις σύντομος των ιεροτελεστιών των εν τη Ορθοδόξω Γραικο-Ρωσσιακή Εκκλησία άνωθεν ες γε και καθ' ημάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 30855
  4. GR-AtACAb10070600
  5. Ελληνικά
  6. Γαβριήλ, Μητροπολίτης Νοβογροδίας και Αγιοπετρουπόλεως | Βούλγαρης, Ευγένιος
  7. Εν Πετρουπόλει: [χ.ό.], 1799
  8. 404