ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ANDREI NIKOLAEVICH KOLMOGOROV

SHORT REFERENCE TO THE LIFE AND WORK OF THE RECENTLY CEASED DISTINGUISHED MATHEMATICIAN OF THE 20TH CENTURY, ANDREI NIKOLAEVICH KOLMOGOROV (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1988
  6. 216-220
    • Reference to the life and scientific work of the distinguished mathematician mr. Andrei Nikolaevich Kolmogoron, who passed away on 20th October 1987. He was occupied with the theory of probabilities, mechanics and other subjects. A part from his scientific, investigating work he was also occupied with pedogogical activities. he was acknowledged as a genius and was honoured with prizes and distinctions.
    • Γίνεται αναφορά στη ζωή και στο επιστημονικό έργο του μεγάλου μαθηματικού Andrei Nikolaevich kolmogorov , ο οποίος απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου 1987. Ασχολήθηκε με την θεωρία των πιθανοτήτων , την μηχανική αλλά και με άλλα θέματα . Εκτός από το επιστημονικό - ερευνητικό έργο του , ήταν αναμεμιγμένος και σε δραστηριότητες παιδαγωγικής φύσεως. Αναγνωρίσθηκε ως μια μεγαλοφυϊα και τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις.