Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

PROSE OF HUMAN RELATIONSHIPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1988
  6. 184-196
    • Evaluation and estimating of narratory prose with reference to criteria, according to which , the evaluation is made. The charm of narration and its multiplicity power are considered as two of the most important criteria of evaluation of novels. There is reference to characteristic narratory proses of greek and international literature specially to those that describe intensive situations of human relations.
    • Αποτίμηση και αξιολόγηση της αφηγηματικής πεζογραφίας με αναφορά στα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η βαθμολόγισή της . Η μαγεία της αφήγησης και η πλαστική δύναμη θεωρούνται ως τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης του μυθιστορήματος . Ανεφέρονται χαρακτηριστικά έργα αφηγηματικής πεζογραφίας τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας λογοτεχνίας , ιδιαίτερα δε εκείνα που αποδίδουν έντονες καταστάσεις ανθρωπίνων σχέσεων .