ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1988
  6. 96-97
    • Presentation and commentary of the book of academician mr. Periklis Theocharis under the title : "The meaning of middle=phase of composite materials".
    • Παρουσιάζεται και σχολιάζεται το βιβλίο του ακαδημαϊκού κ. Περικλή Θεοχάρη με τίτλο "Η έννοια της μεσοφάσεως εις τα σύνθετα υλικά" .