ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟ ΝΕΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

NATURAL SCIENCES AGAIN INFRONT OF A NEW DILEMMA DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγκούνης, Γεώργιος (1905-1990)
  5. 1988
  6. 37-50
    • The current article deals with the dilemma of natural sciences, which is caused by the appearance of a new sector of natural sciences, Biotechnology, whose contents cover a wide area of physical chemistry data. The roots of this sector are ancient and for this reason there is a wide historical retrogradation. Biotechnology is characterized by mild experimental methods i.e. room temperature, atmospherical pressures and water as an almost exclusive dissolver. This conditions are suitable to the terms of function /operation of the living organizations however meet success for complicated compositions of organical functions with curing, antibiotic, insecticide and other biological actions. The dilemma is "moral" because a part from the fact that microorganisms are used, a special sector of biotechnology, genetic biotechnology, interferes to the interral mechanism of birth and multiplication and alters heredity and consequently it is regarded by a group of researchers, as an insult for the creator.
    • Η παρούσα εργασία ασχολείται με το δίλημμα στο οποίο ευρίσκονται οι φυσικές επιστήμες , που οφείλεται στην εμφάνιση ενός νέου κλάδου των φυσικών επιστημών , της βιοτεχνολογίας , το περιεχόμενο της οποίας καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα φυσικοχημειακών δεδομένων. Οι ρίζες του κλάδου αυτού είναι πανάρχαιες και για το λόγο αυτό γίνεται μια εκτενής ιστορική αναδρομή . Η Βιοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από ήπιες πειραματικές μεθόδους , δηλαδή εργάζεται σε θερμοκρασία δωματίου , σε πιέσεις γύρω από την ατμοσφαιρική πίεση και με νερό ως σχεδόν αποκλειστικό διαλύτη. Οι συνθήκες ανταποκρίνονται στους όρους λειτουργείας των ζώντων οργανισμών , επιτυγχάνει όμως συνθέσεις πολυπλόκων οργανικών ενώσεων , με θεραπευτικές , αντιβιοτικές , εντομοκτόνες και άλλες βιολογικές δραστηριότητες. Το δίλημμα που τίθεται έναι "ηθικό" γιατί ναι μεν χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί αλλά ένας ειδικός κλάδος της βιοτεχνολογίας , η γενετική βιοτεχνολογία , επεμβαίνει στον εσωτερικό μηχανισμό της γεννήσεως και του πολλαπλασιασμού , αλλοιώνοντας την κληρονομικότητα και έτσι θεωρείται από ομάδα ερευνητών ως ύβρις εναντίον του Δημιουργού.