Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ

MEDICINE DEVELOPMENT DORING OUR CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 17-36
    • In this article there is a general idea of medicine in the beginning of the century (1900-1930) and mainly in the field of pathology. There is reference to the modern medicine with indication to the main achievements of the basic sectors fields of medicine and finally some general thoughts about the modern and future medicine are ventured.
    • Στο άρθρο δίνεται μια γενική εικόνα της ιατρικής στην αρχή του αιώνα (1900-1930) και κυρίως του τομέα της παθολογίας . Στην πορεία γίνεται λόγος για την σύγχρονη ιατρική , με επισήμανση των κυριότερων επιτευγμάτων στους βασικούς κλάδους και εν συνεχεία αποτολμούνται γενικές σκέψεις για τη σύγχρονη και τη μελλοντική ιατρική.