ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

MAJOR PROBLEMS OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1989
  6. 11-17
    • Speech of the new elected president for the year 1989. Detailed enymeration, comments and proposals for the solution of the major problems of the Academy of Athens.
    • Ομιλία του αναλαμβάνοντος προέδρου για το έτος 1989. Αναλυτική απαρίθμηση , σχολιασμός και προτάσεις για την επίλυση των κύριων προβλημάτων της Ακαδημίας Αθηνών.