ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

CONCERNING STONES OF POWER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανάγος, Αθανάσιος (1926-1999)
  5. 1998
  6. 478-516
    • A many page and detailed study in which a historic retrospection is being made about ancient's knowledge regarding various rocks, minerals as well as their use in medicine. The study begins with orphic articles and gets to the end of the Byzantine Empire. A last of ancient greeks and romans authors is given that have written about stones as well as a first of all the known rocks and stones from the orphic era until the late roman years.
    • Πολυσέλιδη και εμπεριστατωμένη μελέτη στην οποία γίνεται ιστορική αναδρομή στις γνώσεις των αρχαίων περί διαφόρων πετρωμάτων , μετάλλων καθώς και στην χρήση τους στην ιατρική. Η μελέτη αρχίζει με τα Ορφικά κείμενα (λιθικά) και φτάνει μέχρι το τέλοςτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Παρατίθεται κατάλογος έργων αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων συγγραφέων με αντικείμενο τους λίθους καθώς και κατάλογος με όλα τα γνωστά πετρώματα και λίθους από την εποχή των Ορφικών μέχρι τους ύστερους Ρωμαϊκούς Χρόνους.