ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ : ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

LONGIVITY : MYTH AND REALITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1998
  6. 417-428
    • An extensive report of views of various nations and seasons concerning life longivity as well as comments from many books that have been written on this subject. At the end, simple, practical advice is given for improving the duration and quality of life such as e.g. healthy life style and diet, the avoidance of haimfull substances, personal hygiene , exercise, stress avoidance, etc.
    • Εκτενής ανάλυσης των απόψεων διαφόρων λαών και εποχών περί μακροζωϊας καθώς και σχολιασμός αρκετών βιβλίων που έχουν γραφεί με το θέμα αυτό. Δίδονται στο τέλος απλές πρακτικές συμβουλές για την βελτίωση της διάρκειας αλλά και της ποιότητος της ζωής όπως π.χ. ο υγιεινός τρόπος ζωής και διαίτης , η αποφυγή οξειδωτικών ουσιών , καθαριότητα , άσκηση , αποφυγή άγχους κλπ..