Τοις απανταχού ευρισκομένοις ομογένεσιν όσοι της του γένους δόξης και ωφελείας ζηλωταί τυγχάνουσιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 31644
  4. GR-AtACAb10080196
  5. Ελληνικά
  6. Ιλαρίων Σιναΐτης ο Κρης, Μητροπολίτης Τυρνόβου
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εν τω του Γένους Ελληνικώ Τυπογραφείω, 1820
  8. 36