ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER M. ASTERIOU GEORGIADES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1998
  6. 372-374
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member of the Academy of Athens mr. Asterios Georrgiades.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Αστέριου Γεωργιάδη.