ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

THE BOOK PRESENTATION OF "FINANCIAL ANALYSIS AND PROPOSALS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1998
  6. 319-323
    • The republication of "Financial Analysis and Proposals" by academic m. Xenophonda Zolota. the book contains studies on issues of the greek economy and the directions of the greek economic policy.
    • Παρουσιάζεται η αναδημοσίευση των "Οικονομικών Αναλύσεων και Προτάσεων " του ακαδημαϊκού κ. Ξενοφώντα Ζολώτα . Το έργο περιλαμβάνει μελέτες πάνω σε θέματα της ελληνικής οικονομίας και τις κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομικής πολιτικής .