ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC, M. CONSTANTINOU DRAKATOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1998
  6. 291-294
    • On the ocassion of the reception of new regular member of the Athens Academy, m. C. Drakatou, his life and his work as a scientist and writter are presented.
    • Με αφορμή την υποδοχή του νέου τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κων/νου Δρακάτου , παρουσιάζεται η ζωή το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του .