ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

METAPHYSICS AND MUSIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1998
  6. 273-290
    • The connection of metaphysies with culture. Metaphysies approaches art as much as it opposes it. At the same time, music, which is a part of artistic activity, while it is destinguished from it with abstract acoustic means that it uses and which it's brings it close to the philosophy which it's most classical view, i.e., metaphysies, uses abstract concepts.
    • Σύνδεση της μεταφυσικής με τον πολιτισμό . Η μεταφυσική προσεγγίζει την τέχνη όσο κι' αν αντιτίθεται σ' αυτή . Παράλληλα η μουσική , η οποία αποτελεί τμήμα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας , ενώ διακρίνεται από εκείνη κατά τ' αφηρημένα ηχητικά μέσα που χρησιμοποιεί και που την φέρνουν εγγύς της φιλοσοφίας της οποίας η κλασσικώτερη όψη , δηλ. η μεταφυσική , χρησιμοποιεί έννοιες αφηρημένες .