ΚΡΥΠΤΟΝΙΑ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΤΩΝ "ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΩΝ" ΥΠΕΡΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ

CRYPTONS : A STRINGY FORM OF DECAYING SUPERHEAVY DARK MATTER, AS A SOURCE OF THE ULTRA HIGH ENERGY COSMIC RAYS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Nanopoulos Dimitris | Nanopoulos Dimitris | Νανόπουλος, Δημήτριος (1948-)
  5. 1998
  6. 261-272
    • Cryptons are a new form of " displacement" matter coming from a "hidden sector" of ? . Their mass and life span are defined dynamically while their cosmic energy density comes close to the "critical density". Their splitting products contain protons which under the form of hyper-energy cosmic rays, reach earth. Cryptons give a specific protons and neutron flow observed by the under constant cosmic detector, Nestor and Pierra Auger.
    • Τα κρυπτόνια είναι μια νέα μορφή "μετασταθούς" ύλης , προερχόμενης από τον "κρυφό τομέα" των υπερχορδών . Η μάζα και ο χρόνος ζωής τους προσδιορίζονται δυναμικά ενώ η κοσμική ενεργειακή πυκνότητά τους , πλησιάζει φυσιολογικά την "κριτική πυκνότητα" . Τα προϊόντα διασπάσεών τους περιέχουν πρωτόνια , που υπό μορφή υπερενεργειακών κοσμικών ακτίνων φτάνουν στη γή . Τα κρυπτόνια δίνουν συγκεκριμένες ροές πρωτονίων και νετρίνων , παρατηρήσιμες από τους υπό κατασκευή κοσμικούς ανιχνευτές , ΝΕΣΤΩΡ , και PIERRA AUGER .