Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ : Α) ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ - Β) ΕΓΓΡΑΜΑΤΟΣΥΝΗ

THE GREEK CONTRIBUTION TO EUROPE AND THE WORLD : A) COLONIZATION - B) EDUCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1998
  6. 160-173
    • A panegyric speech for the anniversary celebration of the 25th March 1821 concerning the greek contribution to Europe and the world. A special report is made about the colonization of the coasts of the Mediterranean from Greeks and the "transportation" of knowledge with this manner from the metropolis to the colonies.
    • Πανηγυρική ομιλία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 με θέμα την ελληνική προσφορά στην Ευρώπη και τον κόσμο. Γίνεται ειδική αναφορά στον αποικισμό των παραλίων της Μεσογείου από τους έλληνες και η μεταφορά με τον τρόπο αυτό γνώσης από την μητρόπολη στις αποικίες .