ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC M. EMMANUEL ROUKOUNA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Μάνεσης Αριστόβουλος
  5. 1998
  6. 33-38
    • Some biographic facts and the scientific work of new academic m. Emm. Roukouna. His contribution to the study of Theoretical and practical Problems of the international public law is pointed out.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Εμμ. Ρούκουνα. Εξετάζεται η συμβολή του στη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων του διεθνούς δημοσίου δικαίου .