ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1997 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1997
  6. 735-774
    • Annual account of the activities and report on the proceedings of the year 1997.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους .