ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

AUTOMATIC CONTROL OF THE WORLDWIDW ENTROPY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαρίδης Γεώργιος Ν. | Saridis George N.
  5. 1997
  6. 629-636
    • A new definition of Automatic Control is being attempted in a new dimension which is connected to the confrontation of international problems. Following , an introduction is made of the extended concept of entropy and it's connection with automatic control is attempted.
    • Επιχειρείται σε νέα διάσταση , ορισμός του Αυτομάτου Ελέγχου , ο οποίος συνδέεται με την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προβλημάτων . Εν συνεχεία γίνεται εισαγωγή στη διευρυμένη έννοια της εντροπίας και επιχειρείται η σύνδεσή της με τον αυτόματο έλεγχο .