ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΗΘΙΚΟΙ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

GENETIC TEST FOR CANCER PREDICTION MORAL, SOCIAL AND LEGAL PREOCCUPATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεολογίδης, Αθανάσιος
  5. 1997
  6. 575-584
    • A general review of the research on man's genes, continuing, provident tests are described, tests for the search of hereditary predisposition for diseases and specifically of cancer and finally, personal and social dilemmas are discussed and problems that bio-science and bio-technology create.
    • Γενική ανασκόπηση της μελέτης του γονιδιώματος του ανθρώπου , εν συνεχεία περιγράφονται προβλεπτικοί έλεγχοι , τέστ για αναζήτηση κληρονομήσιμης προδιάθεσης σε ασθένεια και συγκεκριμένα σε καρκίνο και τέλος συζητώνται ατομικά και κοινωνικά διλήμματα και προβλήματα που δημιουργεί η βιο-επιστήμη και βιο-τεχνολογία .