ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

APPLIED AND BASIC SCIENCE. THE EXTREME LIMITS OF BASIC SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1997
  6. 537-545
    • A detailed analysis concerning the manner that applied science meets basic science. Seismology is considered a pure applied science but failed led in its major applied role which is the prediction of earthqnakes. This has a result to resort to basic science to help express her applied role.
    • Ανάλυση του τρόπου που η εφαρμοσμένη επιστήμη συναντά την βασική . Η σεισμολογία θεωρείται κατ' εξοχήν εφαρμοσμένη επιστήμη απέτυχε όμως στον κυριότερο εφαρμοσμένο ρόλο της που είναι η πρόβλεψη των σεισμών . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προτρέχει στην βασική επιστήμη για να την βοηθήσει να εκπληρώσει τον εφαρμοσμένο ρόλο της .