ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ | Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1997
  6. 447-451
    • The book "Greek letters from tablets to Pixels" is presented which contains the records of the symposium that was hold by the company Greek printing facts. Also, the records from the 4th International Geometry Convention are presented from the Aristotelou University of Salonika from 26/5/96 - 1/6/96.
    • Παρουσιάζεται το βίβλιο " Greek letters from tablets to Pixels " , το οποίο αποτελεί τα πρακτικά του συμποσίου , που οργανώθηκε από την εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων . Επίσης , παρουσιάζονται τα Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Γεωμετρίας , του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης από 26/5/96 - 1/6/96 .