ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ: ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

MORPHOGENESIS : THE DEVELOPMENT OF THE NATURAL WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1997
  6. 357-379
    • The morphogenetic evolution of the natural world is being studied , the ? proceedings of the conversion of this energy into malter in the ? dimensions of the natural microcosm , the morphogenetic activities of the biological world, as well. The possibilities of new physics are discovered which are interpretated under the light of idees of information science.
    • Μελετάται η μορφογενετική εξέλιξη του φυσικού κόσμου , οι αμφίδρομες διαδικασίες της μετατροπής άυλης ενέργειας σε ύλη στις αρχέγονες διαστάσεις του φυσικού μικρόκοσμου , οι μορφογενετικές δραστηριότητες του βιολογικού κόσμου . Αποκαλύπτονται οι δυνατότητες της νέας φυσικής , όταν αυτή ερμηνεύεται υπό το φώς των ιδεών της Επιστήμης της Πληροφορίας .