ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ. LUCIEN JERPHAGNON

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER M. LUCIEN JERPHAGNON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1997
  6. 344-347
    • Some biographic facts and the scientific work of new corresponding member of the Athens Academy, m. Lucien Jerphagnon.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Lucien Jerphagnon.