ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

UNCOMMITED OR CONTROLLED SCIENTIFIC RESEARCH FOR SOCIETY'S BENEFIT ? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1997
  6. 330-343
    • A report concerning the versative question if scientific research should be uncommited and uncontrolled a should it be controlled and directed in fields advantageons for society. There are strong arguments for both point of views and due to this, the conchision is not easy.
    • Αναφορά στο μόνιμο ερώτημα άν η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να είναι αδέσμευτη και ανεξέλεγκτη ή θα πρέπει νε ελέγχεται και να κατευθύνεται σε τομείς εποφελείς για το κοινωνικό σύνολο . Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και για τις δύο απόψεις με αποτέλεσμα το συμπέρασμα να μην είναι εύκολο .