ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1997
  6. 274-279
    • Tree dictionaries are presented : " The Oxford Companion of Classical Literature " which is a great help to philologists as well as the " Dictionary of ancient Greek and Latin writters " Paul Kroh, which relys on a substantial presentation of ancient greek and latin literature and finally the " Dictionary of greek and roman mythology " Pierre Grimial which is a very important dictionary.
    • Παρουσιάζονται τα 3 Λεξικά "The oxford companion of classical literature " , το οποίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα των φιλολόγων , επίσης το "Λεξικό αρχαίων συγγραφέων , Ελλήνων και Λατίνων " Paul Kroh , το οποίο αποβλέπει σε μια περιεκτική παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας και τέλος το "Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine " Pierre Grimal , το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό λεξικό .