ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

INTERACTIONS OF THE SOLAR WIND AND PLANETS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Krimizi Stamatios M. | Krimizi Stamatios M. | Κριμιζής, Σταμάτιος Μ. (1938-)
  5. 1997
  6. 197-242
    • The sun is being examined , the way that solar activity reveals itself throught the ? expansion in space through the solar wind is being described, the effects and the forms of the electromagnetic environment of the planets and finally, an extensive description is made of the megnetosphere of Earth and of the characteristics of the magnetospheres in the solar system.
    • Εξετάζεται ο ΄Ηλιος , περιγράφεται η ηλιακή δραστηριότητα το πώς φανερώνεται δια της σωματιδιακής εξάπλωσής της στο διάστημα μέσω του ηλιακού ανέμου , οι επιδράσεις και οι μορφές του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος των πλανητών και τέλος γίνεται εκτενής περιγραφή της μαγνητόσφαιρας της Γής και των χαρακτηριστικών των μαγνητοσφαίρων στο ηλιακό σύστημα .