Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

THE WONDERFUL MICROCOSM OF THE VESSEL'S ENDOTHELIAL AND ITS BIOLOGICAL SIGNIFICANCE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαζαρίδης Δημήτριος
  5. 1997
  6. 157-196
    • The physiology of the vessel's endothelial is presented , the importance of the smooth muscular cells, the ? of the inner ? as an answer to the damage of the endothelial, the vessel - kinetic function and it's role in the adjustment of the vascular tone. Also, all the relatives of the endothelial, the arterial by way grafts and the substance of ?. In general , a detailed report is being made on the physiology and the pathology of the endothelial of the vessels.
    • Παρουσιάζεται η φυσιολογία του αγγειακού ενδοθηλίου , η σημασία των λείων μυϊκών κυττάρων , η υπερπλασία του έσω χιτώνος ως απάντηση στη βλάβη του ενδοθηλίου , η αγγειοκινητική λειτουργεία και ο ρόλος της στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου . Επίσης μελετώνται όλα τα σχετικά με τα ενδοθήλια τα αρτηριακά παρακαμπτήρια μοσχεύματα , η ουσία της προστακυκλίνης κλπ. Γενικά γίνεται λεπτομερής αναφορά στην φυσιολογία και την παθολογία του ενδοθηλίου των αγγείων.